ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE
Asset 2

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

ขั้นตอนและการดำเนินงานแก้ไขบ้านทรุด เสริมความแข็งแรงของฐานราก ยกปรับระดับอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์

การเสริมฐานรากอาคาร ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขอาคารที่มีการทรุดตัว ซึ่งลำดับขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  • จัดเตรียมสถานที่, ขนย้ายวัสดุ-เครื่องมือ
  • งานขุดดินและขนย้ายดินออก
  • เสริมเสาเข็มและฐานรากอาคาร
  • งานถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่และยกปรับระดับ
  • งานถมดินกลับคืน, เก็บงาน และทำความสะอาด

การเสริมฐานรากอาคารมีรายละเอียดดังนี้

1.การจัดเตรียมสถานที่, ย้ายวัสดุ, เครื่องมือ

ก่อนเริ่มงานบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเตรียมงาน ซึ่งจะเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างการเตรียมสถานที่ เช่น การกั้นเขตพื้นที่ในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความสะอาด เป็นต้น

                   ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

 

 

 

2.งานขุดดินและขนย้ายดินออก

เนื่องจากการเสริมฐานรากเป็นการทำงานใต้อาคาร เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นในการทำงานจึงจำเป็นต้องมีการขุดและขนย้ายดินออก  หากพบสิ่งกีดขวาง อาจมีการสกัดเพิ่มเติม

งานขุดดินและขนย้ายดินออก

 

3.งานเสริมเสาเข็มสปัน Micropile และฐานราก  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

3.1 การเสริมเสาเข็มเสาเข็มสปัน Micropile ระบบกด(  HYDRAULIC  COMPRESSION  PILES:HCP. )

ทำการกดเสาเข็ม SPUN MICROPILES(TIS-397) ด้วย HYDRAULIC  โดยอาศัยโครงสร้างอาคารเป็นน้ำหนักถ่วง ซึ่งในระหว่างทำการกดเข็มสปัน Micropile บริษัทฯ สามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันที

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

3.2 การเสริมเสาเข็มระบบตอก( MICRO DRIVEN PILE:MDP. )

ทำการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES(TIS-397) โดยใช้ชุดปั้นจั่นขนาดเล็ก ตอกเสาเข็ม SPUN MICROPILES(TIS-397)  ซึ่งสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันทีจากค่า BLOW COUNT ที่อ่านได้เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากสูตรมาตรฐาน

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

4.งานถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่( PRELOAD) และยกปรับระดับ

ภายหลังจากการเสริมเสาเข็มสปัน Micropile เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการดัดแปลงฐานรากใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ รวมถึงทำการถ่ายน้ำหนักจากอาคารสู่ฐานรากใหม่ พร้อมทั้งทำการยกปรับระดับอาคารด้วย HYDRAULIC JACKS  โดยทำการปรับระดับของฐานรากแต่ละฐานให้เหมาะสม

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

5.ถมดินกลับคืน,  เก็บงานและทำความสะอาด

ทำการถอด BRACKET และค้ำยันชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ออกทั้งหมด,ขนดินกลับเข้ามาถมใต้อาคาร,เก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการแก้ไขบ้านทรุดด้วยเสาเข็มสปัน MICROPILE

Share this post
Scroll to Top