ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ฝีมือช่างในการซ่อมแซมคอนกรีต

ฝีมือช่างในการซ่อมแซมคอนกรีต

ซ่อมแซมโครงสร้าง
Asset 2

ฝีมือช่าง …. เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากและสำคัญมากกับการซ่อมแซมคอนกรีตให้มีมาตรฐาน และคุณภาพดี เนื่องจากงานซ่อมแซมโครงสร้างเป็นลักษณะงานเฉพาะด้าน จะต้องมีช่างที่มีความเข้าใจในงาน มีฝีมือช่างที่ดี ผ่านการอบรมการทำงานและประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงจะได้งานที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยจากการดำเนินงานด้วย

ตัวอย่าง เช่น ในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตโดยวิธีการเท จะต้องมีการเข้าแบบเพื่อเท หากการเข้าแบบไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้น้ำปูนไหลออกได้เพราะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ต้องสามารถไหลเข้าแบบได้ดี หากเข้าแบบไม่สนิทอาจทำให้รั่วไหลได้ หรือในการซ่อมแซมรอยแตกร้าวในคอนกรีต ในทุกขั้นตอนการกรีดรอยแตกร้าว การเกร้าท์ การฉีดอัด ฯลฯ การทำงานจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ คือรู้ขั้นตอนการทำงาน รู้ปริมาณและอัตราส่วนผสม รวมถึงวิธีการทำงาน งานซ่อมแซมคอนกรีตจึงจะมีมาตรฐาน และคุณภาพดีได้

จากข้อความข้างต้นและที่ผ่านมา การซ่อมแซมคอนกรีตให้มีมาตรฐาน และคุณภาพดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนหรือวิธีการซ่อมแซมใดๆ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดีนั้นจะต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง

Share this post
Scroll to Top