มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต มยผ.1901-51

ซ่อมแซมโครงสร้าง
Asset 2

มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต มยผ.1901-51 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 เป็นมาตรฐานหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธานำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารประเภทอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร

คำแนะนำในการซ่อมแซมคอนกรีตจะมีขอบเขตการให้คำแนะนำในการซ่อมแซมคอนกรีตที่เสียหายไม่รุนแรง หรือคอนกรีตที่ทำการซ่อมโดยไม่มีการเสริมกำลังคอนกรีตให้สามารถรับแรงหรือรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม

มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับการสกัดคอนกรีตที่เสียหาย การเตรียมผิว วิธีการซ่อมแซม วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม และการซ่อมแซมรอยร้าวที่พบในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่มีการเสริมกำลัง หัวข้อต่างๆเหล่านี้จะกล่าวรายละเอียดต่อไป โดยหัวข้อที่ 5 จะอธิบายเรื่องการสกัดคอนกรีตที่เสียหายและการเตรียมผิว ส่วนหัวข้อที่ 6 กล่าวถึงวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและหัวข้อสุดท้ายได้แก่หัวข้อที่ 7 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องการซ่อมแซมรอยร้าวที่พบในโครงสร้างคอนกรีตเพื่อให้รับน้ำหนักได้ดังเดิม
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดมาอ่านเพิ่มเติมได้ โดยค้นหาคำว่า “มยผ.1901-51”

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top