สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับหัวหน้างานในทุกๆแผนก

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
Asset 2

การฝึกอบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ระดับหัวหน้างานทุกๆแผนก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และตระหนักในความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ในการทำงานไม่ว่าเป็นงานเล็ก งานใหญ่การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างแรก เพื่อความปลอดภัยมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานในทุกๆแผนก ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร โฟร์แมน และหัวหน้าชุดทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่ปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาและของสถานประกอบการ ทำให้พนักงานทุกๆท่านมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น และมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพพร้อมออกจำหน่ายและให้บริการ

 

“สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป เราดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน”

 

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

 

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top