สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับหัวหน้างานในทุกๆแผนก

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
Asset 2

การฝึกอบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ระดับหัวหน้างานทุกๆแผนก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และตระหนักในความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ในการทำงานไม่ว่าเป็นงานเล็ก งานใหญ่การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างแรก เพื่อความปลอดภัยมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานในทุกๆแผนก ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร โฟร์แมน และหัวหน้าชุดทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่ปลอดภัย ของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาและของสถานประกอบการ ทำให้พนักงานทุกๆท่านมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น และมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพพร้อมออกจำหน่ายและให้บริการ

 

“สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป เราดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน”

 

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

 

อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email