CSR
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท สยาม ไมโครไพล์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 โรงงาน จากจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและจัดการมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์นำเทคโนโลยีสะอาด (CT) การนำวัสดุที่มีศักยภาพ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้เแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ »
Scroll to Top